En välsignad medial ”läcka” – den katolska socialläran!

En välsignad medial ”läcka” – den katolska socialläran!

Det har ofta sagts att Kyrkans sociallära är hennes ’bäst bevarade hemlighet’. När den nu återigen ”läckts” ut i form av dokumentsamlingen från Veritas Förlag (Stockholms katolska stift, 2019) finns det all anledning att inte se bönelivet och eukaristifirandet i församlingarna som något skilt från de dogmatiska förklaringarna till det kristna bidraget till den politiska sfären och arbetet för de sociala strukturerna.

Det finns inte ett kyrkans dogmatiska uttalande om socialläran som inte börjat i bönen. Bönen och samhället hör ihop. Vi måste alla ha stor respekt för de engagerade katoliker som i EU parlamentet bidrar med katolska värden i alla svåra politiska frågor. "Ge kejsaren vad kejsaren tillkommer och Gud vad Gud tillkommer"!

Den salige Robert Schuman var genom sin mors varma stöd på väg att välja prästseminariet men efterkrigstidens kriser fick honom att som lekman ägna sig åt de konkreta sociala frågorna och blev en grundarna av EU som det viktigaste fredsprojektet. Han valde celibatet som lekman i sin kallelse! Alla ogifta har en kallelse!

Konciliefäderna uppmanar Kyrkans alla medlemmar att sätta in trons fundamentala betydelse i den sociala verkligheten. Samma språk talar påve Franciskus. Var och en kan på sitt sätt försöka bidra till en förnyelse av de sociala strukturerna i samhället, alltså den viktiga politiken. Många lekmän arbetar i det fördolda för att genom sin bön och sitt arbete för andra ge Gud äran och lyfta fram varje människas höga kallelse. Många ordnar viger sig åt att tjäna fattiga utanför sina kommunitetshus och gör viktiga insatser för barn som annars inte skulle få utbildning för sin delaktighet i samhällslivet.  Ora et labora! Labora et ora!

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.