De heliga skyddsänglarnas fest 2 oktober

De heliga skyddsänglarnas fest 2 oktober

De heliga skyddsänglarnas fest 2 oktober

Anonymt verk från 1700-talet (foto Public Domain/National Catholic Register, 2 oktober 2022).

 

Guds heliga beskydd genom änglarna

”Hur stor måste inte själarnas värdighet vara eftersom var och en vid födelsen fått en ängel till sitt beskydd.”    

                                  S:t Hieronymus (+ 419 eller 420 e.Kr)

Om vi får vår ängel redan vid konceptionen, alltså från vårt livs första ögonblick, så behöver vi inte i tron vänta på födelsen för att komma under ängelns beskydd. Jag har skrivit så ofta och så mycket om försvaret av det ofödda livet men lika ofta och lika mycket oroat mig för de aborterade barnen eller missfallsbarnen eller de dödssjuka barnen och deras eviga bestämmelse.

Eftersom de måste anses sakna dopet tror vi på ett tillstånd efter döden utan skuld och lidande i limbo men också utan skådandet av Gud. Kyrkan säger inte att vi får vår skyddsängel vid konceptionen, men det är kanske en fråga som Kyrkan borde besvara när antalet aborterade barn är större än antalet stupade i de stora världskrigen. Aborternas brott och onda skulle då enbart handla om dem som tillåter dem och utför dem.

Det är också rättvist eftersom de som tillåter och utför är medvetna om sitt handlande medan det ofödda livet är fullständigt omedvetet och oskyldigt till någon enda ond tanke eller avsikt. Även de som känner ångest över sitt beslut, genomför det, och får en rättvis dom efter döden. Det finns alltid omständigheter som minskar eller ökar skulden och därför är inte domen densamma för alla, eller för alla gärningarna, utan personlig efter måttet av skuld.

Om de ofödda varit döpta hade vi kunnat vörda dem som martyrer, men eftersom de inte fått trons gåva måste vi be för dem som offer för andras onda gärningar. I Jesu bergspredikans anda måste vi också be för dem som utför onda gärningar och begår brott. Gör vi inte det, begår vi underlåtenhetssynd. Sådana synder bekänner vi i inledningen till varje helig mässa vi deltar i och ber om förlåtelse.

Diakon Göran Fäldt

 

Änglarna i Kyrkans liv.

Hela Kyrkans liv på jorden ledsagas av änglarnas hemlighetsfulla och mäktiga hjälp.

Under hela sitt liv, från tillblivelse till död, är människan omgiven av deras omsorg och förbön. Varje troende människa har vid sin sida en ängel som beskyddare och herde  för att leda henne till livet. Redan här på jorden deltar den kristna människan genom tron i den saliga gemenskap, som utmärker änglar och människor, förenade med Gud.

                                                  Katolska katekesen, 334, 336.

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.