Brott och straff - domen är också upprättelsen

Brott och straff - domen är också upprättelsen

Svenskt rättsväsende står inför en omfattande politisk och juridisk genomlysning och nödvändig reform. Regeringens uppdrag till utredaren, riksåklagaren Petra Lundh, är inte att förbereda för en ny brottsbalk utan att särskilt titta på straffskalorna så att de ”återspeglar brottets allvar”, som det påpekas i en ledare i Svenska Dagbladet 20 juli i år. Det som i ledaren framförs som särskilt viktigt men problematiskt är straffskalorna för sexualbrotten. Här menar antagligen ledarskribenten att straffen ska kunna ”fungera som upprättelse” för den drabbade.

Det är förmodligen en uppfattning som delas av många att förhållandet mellan brott och straff är en rättvisefråga. Erkänner den åtalade sin skuld är straffet inte kränkande utan rättvist. Den åtalade har också ett behov av att försonas med sig själv genom straffet. Raskalnikov i Dostojevskiis roman ”Brott och straff” går länge fri men anmäler sig till slut själv som skyldig till dubbelmord och blir dömd till långvarig fångenskap i Sibirien.  

Om den åtalade nekar till brottet men döms och  straffas är domen ur samhällets sida rättvist men ur den åtalades sida kränkande. Problemet med sexualbrotten är bevisfrågan och vittnesmålen. Skadan kan konstateras och behovet av upprättelse ofta livsavgörande. Men är det så säkert att ett högre straff innebär upprättad självsyn och omgivningens fulla förståelse? Uppkommer en ny skuld, eller känsla av skuld, för den drabbade, om bevisläget varit ovisst?  

Problemet med att se straffet, eller straffen, som en ”form av upprättelse” är att domen inte i sig själv ses som upprättelse. Det innebär att kraven på straffen vägs in i rättegången och bidrar till rättviseaspekten. Jag tror att det är en farlig väg. Den öppnar vägen för sårade människors behov av hämnd. Att en sådan hämnd också kan legitimeras framgår bland annat i den nordamerikanska rätten för anhöriga att bakom glasrutor se den dömde avrättas.

Om man inte, som jag, tycker att straffen ska vara upprättande, måste domen vara det. Jag tycker att det hör till rättssamhällets grund att domstolens dom är bärare av samhällets auktoritet att avkunna dom. Dom måste bygga på lag. Den åtalade frikänns eller döms. Däri ligger rättvisan på det mänskliga och samhälleliga planet. Straffskalorna bör ”återspegla brottets allvar” men inte samtidigt vara ett mått för upprättelse, inte för den dömde och inte för anhöriga. Domen ska utesluta varje behov av hämnd. Den ska vara tydlig och möjlig att förstå för allmänheten. Straffskalorna ska ses som samhällets egen terapi för sin egen skull och för samhällets behov av skydd mot allvarliga brott.

Det hör till den engelska rättegångstraditionen att domaren inte bara avkunnar dom utan också uttalar sitt personliga fördömande av brottet och uttalar sin avsky för den skyldiges onda avsikt. Det är i sig en förstärkning av domens funktion som upprättelse.

Något motsvarande kommer vi troligen aldrig få höra i svenska domstolar. Desto viktigare är det att betona att straffet är konsekvenserna av domen, men inte själva upprättelsen.

                                                                                                        diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.