Viruset som kan göra Lenins, Stalins, Hitlers, Mao Zedongs, Pol Pots, Idi Amins och andras jobb

Viruset som kan göra Lenins, Stalins, Hitlers, Mao Zedongs, Pol Pots, Idi Amins och andras jobb

Utrensningsprocesser, rasförföljelse, dödsvandringar, arbetsläger för att döda människans gudomliga självbild, folkmord och hot mot livet är avsiktliga och planerade illdåd av ren ondska. Får vi glömma det, måste vi komma ihåg det och ta varning? Är människan verkligen kapabel till ren ondska? Vad svarar vi? Vi erkänner vår svaghet och vi bekänner oss till tron som segrar över ondskan!

Jesus på berget Tabor av Lars Gerdmar
Jesus på berget Tabor av Lars Gerdmar

 

Hur många offer tuberkulosen, spanska sjukan, polio, Aids och tidigare epidemier än skördat är de ändå färre än vad människor själva i sin drift efter makt över historien gjort sig skyldiga till. På Noas tid dränktes allt levande av stigande vatten på grund av människors ondska. Noas Ark är i alla tider en verklighetens symbol för överlevnad för människan som lyssnar till Gud. Lyssnar människan inte till Gud straffar hon sig själv och andra. Hon kan vilja försvara sig själv mot onda makter på ett sätt som utsätter alla goda människor för samma dödliga öde. Lyssnar hon till Gud och rättar sig efter Guds bud och lagar ser hon förbundets regnbåge som ett trofast tecken som spänner över hela himlen. Hon kan inte göra gott med ont.

Det fasansfulla i kriget mot nazisterna under Andra världskriget 1939 – 1945 var att miljontals människor gick under i ett bombkrig som till slut inte uteslöt de två kärnvapenanfallen mot Japan 1946 – för att få fred i världen! Fred i världen? Slut på kriget! Till vilket pris? Det har gett den mänskliga historien ett outplånligt ärr.

Katoliker vet att man aldrig kan uppnå något gott med onda medel. Det är kärnan i all morallära i Kyrkan. En svår princip, men en trovärdig och tillämpningsbar princip! S:t Johannes Paulus II har förklarat för Guds folk vad som krävs av människans samvete i encyklikan Veritatis Splendor 1993. Den utgavs den 6 augusti som är firandet av Jesu förklaring på berget Tabor, men det är också Hiroshimadagen. Vi blir varje 6 augusti vittnen till två ljus, Guds goda ljus och djävulens svarta ljus!

Atombomben över Nagasaki
Atombomben över Nagasaki

 

 Hur nära vi varit ett förödande kärnvapenkrig på 1960-talet måste vi vara medvetna om för att sådana försvarskrig mot onda makter aldrig kan sättas igång. Det är en för hela världen livsfarlig situation eftersom beslutsfattandet ligger i händerna på människor med makt de inte kan dela med andra. Jesus säger: ”Folk ska stå mot folk och det skall bli krig på den ena platsen efter den andra”.

Om folken bara visste vilka massförstörelsevapen ligger lagrade i underjorden i de stora militära systemen! Hur svårt är det inte att nedmontera, att vända upprustning mot nedrustning av själva innehavet av kärnvapen.

Krig kan undvikas. Sjukdomar kan behandlas och ofta men inte alltid botas.

Bakterier under mikroskop – Wikipedia
Bakterier under mikroskop – Wikipedia

 

Sjukdomar, virus, olycksfall är inte ondskans uttryck, det hör till villkoren för allt liv. Sjukdomar ger upphov till kärlek och medlidande. Ofta har det gjort människor till helgon, en oräknelig skara av självuppoffrande kvinnor och män, unga människor och äldre.

Wikipedia – regnbåge över Alaska
Wikipedia – regnbåge över Alaska

 

Idag kan vi under hotet av en ny livshotande epidemi ana bilden av en nästan tom värld. Gator och torg gapar tomma, ljudet från fabrikerna har tystnat, bara få transportmedel är i rörelse. Hur skrämmande det än är kan vi bara tro och hoppas att det är övergående. Liv och rörelse kommer tillbaka, skolor öppnas igen, de unga utbildar sig, de äldre dricker kaffe och samtalar, kanske omedvetna om all den empati och omvårdnad goda kvinnor och män är beredda att ge dem vid livets slut. Präster i hela Kyrkan är beredda att bistå de troende med Guds nåd och välsignelse. Men förstår det sekulära samhället vilken hjälp det är? Förstår det sekulära samhället att människans liv är öppet för evigheten? Har man inte i själva verket psykologiserat människans yttersta bestämmelse? Har man inte förvärldsligat människan som är en Guds skapelse skapad för sin egen del?

Jesus har varnat människor för att stora prövningar skall komma, men att det ändå inte är slutet: ”När ni får höra om krig och oroligheter så tappa inte besinningen. Detta måste få hända, men det är ännu inte slutet. --- Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen” (Lukas 21: 9-11).

Helige Carlo Borromeo och alla helgon, de heliga barnen från Fatima, be för oss om tålamod, klokhet och medlidande med andra i tider av oro och sorg. Amen.

                                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.