Viljan att behålla makten

Viljan att behålla makten

Den moderna parlamentariska demokratin har utvecklats i skuggan av monarkin och den äldre ståndsriksdagen. Ståndsriksdagen, eller Rikets ständer, var Sveriges högsta organ under kungamakten från 1400-talet fram till 1865, då indelningen av de valda Riksdagsledamöterna som adel, präster, borgare och bönder avskaffades. 

1971 avskaffades tvåkammarriksdagen och kravet på 4 % av rösterna i ett allmänt val infördes för partirepresentation.  Om antalet ledamöter, 349, är för högt eller inte, har länge diskuterats.

Kungliga slottet i Stockholm
                                                                   Kungliga slottet i Stockholm

 

Maktdelningens första statsfilosofiska överenskommelse i Europa var Englands  Magna Carta från 1215, då kungen tvingades dela makten med de jordägande men kungatrogna baronerna.  Det första parlamentet har det kallats.

Det andra steget bort från den absoluta kungamakten mot liberalismen var Montesquieus maktfördelningslära från 1748.

Montesquieu
                                                               Montesquieu 1689 -1755

 

Hans ”Lagarnas anda” blev grunden för den amerikanska konstitutionen i det som skulle bli den första icke monarkiska staten i historien i Nordamerika med den kända självständighetsdeklarationen 4 juli 1776.

I en parlamentarisk demokrati måste man räkna med maktskiften och nyval om en regering inte kan föra en politik till beslut enligt riksdagsordningen. Det ligger ingenting onormalt i att en regering faller och ersätts av en annan regering. Maktskifte sker under helt fredliga former.

Stora riksvapnet
                                                                       Stora riksvapnet

 

Vi har nu i svensk riksdag en ovanlig – men inte odemokratisk – maktsituation måndagen den 21 juni 2021. Vi kan få en maktvakans under en tid då riksdagens talman är den egentliga maktinstitutionen tills en ny regering kan tillträda.

Andreas Norlén
                                                            Riksdagens talman Andreas Norlén

 

Att statschefen, kungen, inte har någon politisk makt blir nu tydligt eftersom han – eller hon – bara har en nationell representation som historisk påminnelse om utvecklingen i landet sedan 1000-talet. Vi har en representativ monarki med historiska rötter att värna om.

Hur ett rike styrdes i Norden och i Sverige före kungamaktens införande, först valmonarkin, sedan från Gustav Vasa, arvsmonarkin, kan man bara ana sig till genom att läsa de gamla isländska sagorna från 800-talet som ger en förståelse av de stora ätternas betydelse och de ofta blodiga konflikterna mellan dem.

Egill Skallagrimsson
                              Egill Skallagrimsson

 

Vikingarnas samhällen kan ha liknat de klansamhällen som bildades på Island. De hör hemma i en förkristen tid.

I jämförelse med andra europeiska länder är Sverige i många avseende förvånansvärt maktkonservativt. Man har svårt att låta det parlamentariska systemet blotta bristen på enhet och strävar efter att till varje pris behålla makt. Vad det beror på är svårt att säga. Men det har sin effekt ute i samhället också. Den som har makt vill behålla makt.

På ett sätt ser det ut som den gamla monarkiska principen med en statsledning som står över opinionsbildningen i befolkningen och dess representation i Riksdagen. Man är rädd att släppa kontrollen och litar inte på den liberala kraften. Folket vet inte sitt eget bästa!   

Som katoliker ber vi för politikerna som måste finnas till för att styra landet. Vi är skyldiga dem respekt. Vi delar kanske inte partiernas värderingar i alla frågor men genom vår förbön bidrar vi till att rätt och frihet bevaras i landet. Under alla lager av moderna ideologier finns en kristen grund för Sverige. Den är inte svag, men gör inte mycket väsen av sig.

Ej buller älskar jag och bång.
Vad stort sker, det sker tyst

skrev för länge sedan Erik Gustaf Geijer  (1783-1847) i dikten Odalbonden.

 Helige Erik, heliga Birgitta och alla helgon, be för folket och Riksdagen.

                                                                                                             diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.