Varför fastebrevet 2023 från de nordiska biskoparna är så välkommet

Varför fastebrevet 2023 från de nordiska biskoparna är så välkommet

För alla som arbetar med äktenskapsförberedelse i församlingarna och för framtida katolska familjer är de nordiska biskoparnas herdabrev till femte söndagen i fastan 2023 ett mycket viktigt stöd. Det ger en allmän bakgrund för alla eftersom äktenskapet och familjen är grunden i Kyrkan och den minsta, men viktigaste, cellen i samhällsuppbyggnaden.

Tendensen i det sekulariserade och politiserade samhället omkring oss i de här grundläggande frågorna är att den mänskliga sexualiteten berövas sin högre mening och blir en fråga om mänsklig sexuell tillfredsställelse och därför en hednisk kultur med ”sex utan barn och barn utan sex”.

I arbetet med äktenskapsförberedelse för döpta och konfirmerade behövs en beskrivning av människans kallelse till ett förbund i livslång trohet och föräldraskap. ”Till man och kvinna” skapade Gud människan och Han skapade henne lik sig själv och som en bild av sig själv. Gud skapade människan för sig själv för att befria henne från synden och visa henne vägen till försoning med Gud och till ett nytt liv efter den jordiska döden som varar i evighet.

När Kristus kommer andra gången till vår värld skall Han uppväcka alla i sina kroppar och sina själar. Då är det viktigt att nu och överallt leva det mänskliga livet som man och kvinna i ett förbund där Gud är närvarande och skänker paren sin gudomliga kärlek. Då är det viktigt att paren från början får förståelse för sin sexuella olikhet och tar vara på sin av Gud givna natur. Bara så kan paren nå målet och syftet med livet och öppenheten till nytt mänskligt liv som Guds gåvor.

Det finns idag så många föreställningar om könen och erotiken som framställs som lika bra som den kristna synen – eller till och med bättre. I sådan ideologisk konkurrens måste de kristtrogna vara fast grundade i skapelseordningen och i ödmjukhet vara öppna för Gud och för vad Kristi kyrka säger som förklaring av äktenskapets sakrament.

Det är en stor gåva till alla kristtrogna att biskoparna som andliga och moraliska herdar har försvarat äktenskapet helighet i sitt brev. Med sådant stöd från våra herdar kan alla som gifter sig och förbereder sitt familjeliv känna sig trygga i en tid med mycket avvikande uppfattningar om den mänskliga sexualiteten som är en integrerad del av det äktenskapliga livet.

Även om inte alla i Kyrkan arbetar konkret med äktenskapsfrågorna är det viktiga att man som gemenskap vet vad Kyrkan lär. Kunskapen är början till visheten och visheten är en gåva från Gud. Därför bör alla i Kyrkan tacka biskoparna för herdabrevet till den femte fastesöndagen i Herrens år 2023.

diakon Göran Fäldt

Läs också: Herdabrev för fastetiden 2023 från Nordiska biskopskonferensen

herdabrevet från de nordiska biskoparna

 

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.