Våldtäkt är ett brott som ökar och ställer flera etiska frågor

Våldtäkt är ett brott som ökar och ställer flera etiska frågor

Under 2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017. Brottsförebyggande rådet (2019).

En våldtagen kvinna är orättvist påtvingad en akt hon inte samtyckt till men som genom sin natur kan ge upphov till en graviditet. Våldtäkt hör till de värsta brott som kan begås av en människa mot en oskyldig kvinnlig person. Kvinnan har inte ansvar för ett nytt föräldraskap men som katolik ändå alltid skyldigheten att försvara en ny mänsklig varelses rätt till liv.

                                                               Barnets rätt till liv

Direkt abort är därför aldrig en valmöjlighet för kvinnan. Direkt abort förstör och dödar mänskligt liv. Andra kvinnor säger att kvinnans rätt till abort är starkare än barnets rätt till liv.

Om en våldtäkt sker, måste kvinnan anses ha rätt till all tänkbar vård och uppföljande uppmärksamhet och stöd från polisens sida, sjukhusets sida och ofta församlingens sida och allra viktigast, från den egna familjens sida. Alla måste förstå vilken traumatisk upplevelse det är att bli utsatt för sexuella angrepp överhuvudtaget och genomförd våldtäkt i synnerhet.

                                                               Samhällets skuld till kvinnan

Känslan av att vara försvarslös, förlamad av våldet, kränkningen av den personliga värdigheten har lång och djup inverkan på kvinnans liv. Psykologerna kan ge en adekvat bild av vad kvinnan måste stå ut med och gå igenom. Samhället står i skuld till henne, till alla som attackeras och kränks på det sättet.

dignity
”Dignity”. Staty utanför staden Chamberlain, Syd Dakota, (USA)

 

Också män våldtas. Låt oss inte glömma deras situation som visserligen inte handlar om barn men inte desto mindre om allvarlig skada genom kränkning. Allt stöd hon eller han ges måste vara långsiktigt och uppmärksammas av utbildade personer. Man måste också inse att förövarna ofta är personer med svåra psykiska problem som kräver någon form av behandling om de häktas och döms. Motiven bakom våldtäkter handlar inte bara om sexuell längtan.

                                                               Det dubbla lidandet

Kvinnan kan uppleva det dubbelt kränkande om omgivningen ytligt antyder att hon själv provocerat våldtäkten. Den slutsatsen har ingen rätt att dra. Ingenting i ett sådan beteende från ordningsmaktens eller sjukvårdens sida är värdigt samhällets förståelse av dessa svåra sociala brott som begås både utanför och innanför relationer.

Kvinnan ska inte behöva stå ensam i en situation som svårt kränker hennes person. Den våldtagna måste bemötas med respekt. Det är egentligen hela samhället som angrips och skadas genom våldtäkterna!

                                                               Graviditeter är sällsynta

Det finns emellertid ett antal omständigheter som pekar på att en graviditet inte kommer att uppstå efter ett påtvingat samlag. Oron kan ändå finnas på grund av osäkerheten kring själva tidpunkten men när situationen klarnat bör kvinnan och hennes omgivning kunna vara tämligen säkra på att ett nytt barn inte kan vara på väg. Kränkningens trauma finns kvar, men ansvaret för nytt mänskligt liv finns inte och innebär en lättnad för framtiden.

För det första är det sannolikt att kvinnan befinner sig i den långa infertila perioden i den månatliga cykeln. Själva traumat efter våldtäkten har också dämpande effekt på ägglossningen vilket gör att chanserna till graviditet statistiskt sett är mycket små. Är hon en ammande mor finns redan ett naturligt, men inte 100 % tillförlitligt, hinder för en ny graviditet.

Det finns mer uppenbara skäl för kvinnan, liksom för mannen i ett äktenskap eller i den stabila relationen, att utesluta graviditet. Kvinnan har till exempel inte längre menstruation, tar kanske i fortfarande fertil ålder p-piller, eller kan vid undersökning av cervixsekretet själv konstatera att hon befinner sig i den längre, infertila fasen under månaden. Om hon tar p-piller kan hon trots detta känna sig osäker om hur effektivt pillret är. Senare framställda piller har väsentligt lägre dos av vissa hormoner för att minska risken för blodpropp. De är samtidigt mindre effektiva som preventivmedel och beror på flera faktorer, bland annat övervikt och eller cigarrettrökning, för sin effektivitet. Glömmer kvinnan att ta lågdospillret en dag kan det senare visa sig att en oväntad graviditet är ett faktum.

                                                               Rätten att försöka undvika graviditet

Om en graviditet ändå upplevs som möjlig har kvinnan, eftersom hon på intet sätt är ansvarig för graviditeten, rätt att undvika den, om det är etiskt möjligt. Som sagts inledningsvis är alltså den direkta aborten inte en etiskt försvarbar handling att godkänna eller utföra på grund av respekten för livet. Andra möjligheter finns.

En kvinna som samtyckt till samlaget ikläder sig däremot ansvar som fri person att använda den sexuella akten i dess betydelse av kärlek och fortplantning. För kristna måste föräldraskapet vara planerat i förväg och stå på en grund av oupplösliga och av Gud välsignade löften. Argumentet mot kontrakonceptionen i Humanae vitae (S:t Paulus VI, 1968) står på denna ansvarsgrund.

                                                               Våldtäkten är inte ett stigma för hela livet

Med mycket kärlek till livet och erfarenhet av Guds förlåtelse för allt kommer kvinnan över sitt trauma och sin chock. Det finns alltid en ny morgon. Men man måste vara beredd på livets överraskningar och prövningar. De ger livserfarenhet och – med Guds hjälp – vishet!

Kyrkan måste i tid undervisa sina troende om att sexualiteten bara har sin plats i äktenskapet och att äktenskapet måste vara en livsgemenskap i kärlek och föräldraansvar. Har något blivit fel under resans gång går det att rätta till.

Varje äktenskaplig akt måste vara öppen för nytt liv och ansvarstagande för barn. ”Den våldtagna har inget ansvar att ge mening åt den akt som orättvist påtvingats henne” (Benedict M. Ashley, Health Care Ethics, sidan 83). Samtal kring dessa frågor bör därför alltid vara frivilliga för den drabbade personen men Kyrkan måste se det som en obligatorisk själavårdande tjänst att lyssna med respekt och lyhört vara beredd att ge råd. Om våldtäkten oundvikligen leder till en graviditet måste samtalalen inriktas på det ofödda barnets fullständiga oskuld.

myndigheten
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

 

Många ofrivilligt barnlösa skulle gärna adoptera och ge sin kärlek till ett barn vars mor låtit det leva och inte dö. Dessa föräldrar kommer alltid att vara tacksamma mot den kvinna som fött sitt oplanerade barn och gett det den första kärleken. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har ett uppdrag att hjälpa till inför adoptionerna. Många biktfäder hjälper också till att upptäcka evangeliets kärleksbudskap. De gör redan goda insatser och förmedlar hopp och ny tillförsikt i livet.

Våldtäkt är ett brott som ökar och ställer flera etiska frågor.

                                                                                                           Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.