Vad kan vi vänta oss efter Fatimabudskapet?

Vad kan vi vänta oss efter Fatimabudskapet?

Fatima

 

Det tredje budskapet som Maria gav Sr Lucia är fortfarande inte helt känt till sitt innehåll. I det Sr Lucia skrev ner 1944 på den lokale biskopens begäran finns visionen av en ängel med ett flammande svärd som har sina förebilder i Uppenbarelseboken. Det var helt hemligt till Guldjubileet 2000 då påven Johannes Paulus II samtalade med Sr Lucia i Coimbra. Budskapet är autentiskt och nedskrivet av Sr Lucia och överlämnat till påven. Sr Lucia har inte själv kommenterar eller velat tolka budskapet utan överlämnat det till Kyrkan för att tolkas och offentliggöras.

Fatimas ursprungliga budskap

Det ursprungliga budskapet i Fatima av Jungfru Maria är framför allt en uppmaning till tro, ånger, omvändelse och botgöring i förening med Marias Obefläckade hjärta för att rädda hela världen från det Ryssland och göra stor skada i världen. I det senare budskapet till Sr Lucia framkommer andra framtida händelser som förföljelser mot kristna, mot biskopar, präster och mot påven som dör martyrdöden på ett högt berg förföljda av beväpnade män. Det finns en vision av en påve som dör blödande.  

Kardinal Joseph Ratzinger, blivande påven Benedikt XVI, har utförligt kommenterat denna vision och bland annat känt igen den i mordförsöket på Johannes Paulus II den 13 maj 1981 på Petersplatsen. Den 13 maj var dagen för den första uppenbarelsen i Cova da Iria utanför Fatima 1917.

Evig uppenbarelse och privata uppenbarelser

För närvarande är det inte möjligt att dra tydliga slutsatser av det dramatiska i uppenbarelserna men man kan säkerligen tro på Sr Lucias vittnesbörd att allt kring Fatimauppenbarelserna är en hjälp för människor att komma närmare Gud. Det är också viktigt att komma ihåg, som dåvarande kardinalen Ratzinger sagt, att Fatimabudskapet hör till de privata uppenbarelserna som inte är av samma oföränderliga betydelse som den Heliga Skrift och den apostoliska traditionen. Vad som än uppenbaras i privata uppenbarelser kan de inte komma med nya sanningar. Vi kan alltså känna till budskapet från Jungfru Maria i Fatima i tron på det som Kyrkan bekänner sedan Kristus uppstigit till sin Fader i himlen och med Fadern sänt den Helige Ande till Kyrkan för att upplysa henne om allt Kristus uppenbarat och lärt. Låt oss bara gå tillbaka till vad vi kunnat få veta och försöka förstå om de första budskapen till Lucia, Jacinta och Francesco.  

Jungfru Maria Obefläckade Hjärta ska segra

Det finns ett stort och underbart budskap i Fatima. Det kan bli fred i Europa och Jungfru Maria Obefläckade Hjärta ska segra om de troende omvänder sig och om världen vill ta emot Guds frälsande nåd.

Hela mänskligheten invigdes därför på Marias egen begäran till hennes Obefläckade Hjärta av S:t Johannes Paulus II den 24 mars 1984 inför Fatimastatyn på Petersplatsen men – som han medgivit själv – inte på det fullkomligaste sättet gemensamt med alla Kyrkans biskopar samtidigt. Inte heller har han invigt Ryssland till hennes Obefläckade Hjärta. Orsakerna till detta utelämnande är mycket omdiskuterade.

Ändå har Maria sagt att mycket ont skulle komma just från Ryssland. Det föreföll då bekräftat eftersom Oktoberrevolutionen, som var en ateistisk och Gudsförnekande, samhällsomstörtande revolution, inträffade just i den månad då det av Maria förutsagda miraklet i Fatima skulle ske.

Det övernaturliga solmiraklet

De tre barnen i Fatima berättade flera gånger i förväg att det skulle ske. Det skedde och världen frågar sig än idag, ”Hur kunde de veta det?” Solen tycktes lossna från sitt fundament på himlen och störta ner mot jordens horisont. Miraklet syntes flera mil från platsen där tusentals människor samlats i väntan på vad de tre barnen sagt och inte velat ta tillbaka eller erkänna som fromma påhitt.

Sedan dess är Fatima vallfartsort för miljontals troende katoliker varje år. Hur det ska bli i år när pandemin stängt ner hela samhällen, vet vi naturligtvis inte.

Spanska sjukans pandemi

Om världen inte omvände sig skulle krig bryta ut på nytt och oräkneliga själar skulle falla i helvetet. Det dröjde bara lite mer än 20 år förrän nästa katastrofala krig utbröt som det Andra Världskriget. Men det är här man kan fråga sig varför det var just kriget som skulle drabba världen igen, när pandemin Spanska sjukan utbröt 1920 och tog mångdubbelt fler liv på ett par år än alla de döda i världskrigen med de döda i nazisternas koncentrationsläger, folkmorden på judar, de sovjetiska straffkolonierna Gulag och tvångsförflyttningar inom Sovjetunionen och senare Mao se Dongs tvångsförflyttningar med massvält som följd. Spanska sjukan skördade på kort tid över 50 miljoner människors liv, bland dem barnen Jacinta och Francesco från Fatima i Portugal.

Var det möjligen denna masskatastrof Maria egentligen varnade för i uppenbarelsen 1917? Kunde hon inte ha vetat att den pandemin skulle komma? Kunde det vara så att den Gudsförnekande kommunistiska revolutionen öppnade portarna för pandemin Spanska sjukan som drabbade hela världen? Var pandemin Spanska sjukan ännu en varning för hela mänskligheten för vad som kan ske om människor och samhällen överger Gud?

Ett tredje världskrig?

Vad kan vi då vänta oss av den nuvarande pandemin Covid 19 som kanske redan skördat 100 000 människors liv? Är den en varning av samma slag som uppenbarelsen i Fatima? Vår tid är lika antikristen som kommunismen och fascismen i dess olika former, den driver på i en annan sorts diktatur som hotar att förändra hela samhällsgrunden, ”relativismens diktatur” (jfr påven emeritus Benedikt XVI Pope Benedict links dominance of ‘homosexual marriage…abortion’ to spiritual power of ‘Anti-Christ’!

Det mest beklagliga är att veta att den inte har tillkommit i blodig revolution utan genom demokratiska val i fredstid. Stater har valt en mänsklig och demokratisk ”humanism” i vad man trott vara en rationell grund för alla stater och länder. Det är resultatet av att lämna den kristna grunden som är den enda grunden för samhället.

Trots världskrig och död lever de ideologiska irrlärorna kvar och får nya former men är i grund och botten identiska med 1900-talets leninism-marxism och fascismen. Det finns ett hat mot vissa samhällsgrupper och motsättningar som inte avtar utan ökar och sprider sig som övertygelser. Den mest ojämlika statsfilosofi man kan tänka sig har infört en allt annat överskuggande utopisk jämlikhet i arvet från Franska revolutionen 1789.

Vart går våra resurser?

Det finns stor rikedom och lika stor fattigdom. Hur använder människan sina enorma resurser? Hur är det möjlig att man kan budgetera i miljontals miljarder för att hitta en droppe vatten på planeten Mars när man för samma pengar skulle kunna rena smutsigt och smittsamt vatten i alla vattendrag på jorden för människors vardagligaste behov?

Den moderna tidens relativism respekterar inte människans helighet och värdighet från konceptionen till den naturliga döden och den undergräver familjens betydelse och äktenskapet mellan man och kvinna. Vi upplever i hela världen en kamp mot befolkningarna på olika sätt, genom kränkande familjeplaneringsdirektiv och tillgång till aborter på begäran. Våg efter våg av mord sveper över världen.

Är Fatimabudskapet aktuellt i dag?

Vad säger oss Fatimabudskapet i den nu aktuella världskrisen som är både en social och en andlig kris? Vad säger oss avfallet från den kristna trons grundvalar som också tränger in i Kyrkan och splittrar hennes enhet i tron och moralen? Är följderna av avfallet inte tydliga nog? Borde de inte leda till omvändelse, inre försoning och botgöring i hela Guds folk?

Är den livshotande pandemin en varning för det tredje världskriget, ett kärnvapenkrig som har möjlighet att förstöra och döda allt liv på jorden. Hur är det med ledarskapet i de stora kärnvapenbärande länderna? Är det pålitligt och säkert eller oförutsebart, instabilt och impulsivt? Vad händer om skräcken gör människor galna? Kan ledarna ta emot budskapet och omvända sig till Gud vars profet är Kyrkan?

Hur inverkar pandemin på arbetsmarknaderna och vad innebär det om personer i ansvarsfull ställning insjuknar världen över och funktioner blir osäkra? Hur blir det med försvarsmakterna i hela världen när kanske åter 50 miljoner går förlorade och ökar risken för ett globalt sammanbrott med massvält, sjukdom och fler döda än någon kan begrava värdigt?

Ingen bärande kedja i våra samhällen är starkare än den svagaste länken i kedjan!

Antikrist?

Om det är Antikrist bakom allt detta, är då slutet nära och Kristi Andra ankomst i härlighet nära förestående? Är det så vi i dag kan förstå och ta varning av Marias uppenbarelse och budskap i Fatima 1917? Är det den tredje hemligheten som finns bevarad men som ingen kunnat offentliggöra i detalj. Är den helt enkelt för skrämmande för att offentliggöras?  

Maria Immaculata

Marias Obefläckade Hjärta är räddningen ur alla katastrofer. Hon är den mänskliga oskulden framsprungen ur Skaparens hand. I henne är människan som Guds avbild fullkomlig. Hon födde den ende Frälsaren, Jesus, den korsfäste och Uppståndne, som har livet och döden i sina händer.

Mosaiken ’Återlösarens Hjärta’ i Basilikan Sacré Coeur i Montmartre, Paris.
Mosaiken ’Återlösarens Hjärta’ i Basilikan Sacré Coeur i Montmartre, Paris.

 

Så många av Kyrkans heliga har levt förenade med Marie och Jesu Heliga Hjärtan. Det måste också nu vara den inre vägen till fred, försoning och en framtid för alla människor på vår jord.

Sanningens och kärlekens väg

 Vi skall ändå aldrig frukta eller förtvivla, inte ens i stora prövningar, som nu coronapandemin. Kristus förvarnar oss och manar oss att lita på Honom och inte bli förvirrade och gå vilse på Sanningens väg. Han har vandrat den före oss och för oss! Trots våra synder brinner Hans hjärta av kärlek i en total frälsningsvilja för hela mänskligheten. Sådan är Gud som låter oss ana Sin kärlek i ett lidande ansikte som ändå inte förlorar sin skönhet.

Veronikas svetteduk av Domenico Fetti (1589-1623)
Veronikas svetteduk av Domenico Fetti (1589-1623)

 

Ty, säger Han, ”När ni får höra om krig och oroligheter så tappa inte besinningen. Detta måste få hända, men det är ännu inte slutet. --- Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen” (Lukas 21: 9-11).

                                                                                                                       diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.