Struktur är alla diktaturers moder

Struktur är alla diktaturers moder

Diktaturerna behöver robusta strukturer för att föra ut sina detaljplaner över tid. När strukturerna väl är inrättade finns de där för alla framtida behov och överlever till och med förlust av exekutiv makt.  

Strukturerna upprätthålls av en slag besatthet som inte tolererar avvikelser. Studier av de stora diktatorernas psykiska utveckling visar hur långt intoleransen kan gå. Vad som präglar dem är misstänksamhet och narcissism. De litar inte på någon och går under i total ensamhet.

Grundlagsskyddet av det medborgerliga friheterna kom att ligga i strid med det statliga övertagandet av allt ägande i marxistisk kollektivism. Världen fick uppleva ett ”kallt” krig under kärnvapenhot. Väst stod mot öst, individuella rättigheter mot statens totala dominans. Statens dominans kunde vara sekulär eller religiös. Lutherska kyrkan i Sverige är ett specialfall av stort historiskt och principiellt intresse. Vad händer när stat och kyrka går ihop?

Statens dominans                                      

För att upprätta strukturer byggda på kombinationen sekularism och religion valde Usama Bin Laden terrorn för att störta grundlagsskyddet för de medborgerliga och individuella rättigheterna. 11 september var en massaker på den individuella friheten och de sociala såren av den onda gärningen drabbade alla samhällssystem och diktaturerna i deras strukturer.   

Kyrkan och mässordningens proportioner

Kyrkan kan aldrig vara ett system av maktstrukturer. Det finns inte någon sådan lag i Kyrkan. I Kyrkan finns en av Kristus inrättad ordning för firande av Uppståndelsens seger över synden och dess straff, döden, den heliga mässan. Så som mässordningen kommit till är det proportionerna av delarna som bildar grunden för Guds konungarike på jorden.

Själva uppbyggnaden av den heliga mässan är den andliga och kroppsliga form som är grundlagsskyddet för den mänskliga värdigheten inför Gud och för enheten i tron och lagens tillämpning.

Om det inte fanns jordiska samhällen med sina strukturer för makt skulle Kyrkan vara den enda sammanhållande formen för mänsklig gemenskap.

Sankt Petri båt
                                  Sankt Petri båt
                           Bild crc-resurrection.org

 

Kyrkan seglar faktiskt genom tiden på ett sätt som inte kan förklaras annat än som proportioner i harmoni. Mässans delar står i gudomligt mänsklig enhet och får därför inte ändras. Proportionerna är den enda ”struktur” som motsvarar Återlösarens plan för hela mänsklighetens frälsning.

Mässans delar var för sig är heliga och utgör tillsammans det glada budskapet med sina rötter i det första gudsfolkets ordning för firande, den judiska måltiden med det offrade lammet. I tidens fullbordan är Jesus Marias son, som instiftat mässan med sina gudomliga proportioner, det sanna Offerlammet. Genom sin lydnad uppenbarar Kristus Faderns närvaro och kärlek.

Kristi konungsliga tjänande

Alla som är indragna i mässans officiella firande är vigda till tjänande och inte till myndighet och maktutövande. Allt går tillbaka till Kristus och pekar fram mot Kristus som är den levande verkligheten i varje mässa som firas av en präst som vigts i den apostoliska traditionen av en efterträdare till apostlarna, en tjänandets symbolperson, biskopen.

Mässan – Kyrkans grundlag

Kristi enda offer närvarande i varje katolsk mässa
             Kristi enda offer närvarande i varje katolsk mässa
                                    Bild OSVnews.com

 

Kyrkan kan alltså aldrig vara av världen men är kallad att verka i världen som försoningens verktyg mellan Gud Skaparen och människan. Om hon blir världslig struktur går proportionerna i mässans givna ordning delvis förlorade. Det får inte ske och skall inte ske eftersom biskoparna och prästerna vakar över den apostoliska enheten och det liturgiska firandet. Denna yttersta tjänst måste kräva martyriet när enheten attackeras genom mord på präster och förföljelse av de trogna.  

Bilderna av terrorattacken mot World Trade Center och Pentagon i USA kunde ses som varningar för helvetet och djävulens ondska.

Hatets gärningar
                                         Hatets gärningar
                                       Bild: Nbcnews.com

 

Det onda kommer att straffas. Det goda kommer att få sin utlovade lön. Vi har tid för eftertanke. Vi har tid för omvändelse. Vi har tid för kärlekens gärningar. Men vi har inte tid för synd mot Gud. Den som inte vill omvända sig i tid och söka förlåtelse är en dåre och vet om det.

Vi kan bara sörja och be

Bilderna av mänskliga bröder och systrar som kastade sig ut ur tornen den 11 september 2001 för att undkomma elden i de högsta våningarna etsar sig fast grafiskt i minnet av dessa fasor. Vi kan bara sörja över våra dödade bröder och systrar med bön om förlåtelse för alla som gått mot sina samvetens röst, ”Gör inte detta”. Det är synd. ”Gör inte det onda!” Heliga ärkeängel Mikael, helige George, alla heliga i himlen, be för syndarna och för alla terrorns offer!

                                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.