Hur ska Kyrkan förverkliga missionen?

Hur ska Kyrkan förverkliga missionen?

Jesus säger: ”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er!”  (Matteus 28:19-20).

Det har alltid varit Kyrkans första uppdrag och det är ett uppdrag från Herren själv som är ”vägen, sanningen och livet”. Det är ord som inte får klinga ohörda! Det är en befallning. Gud ger alla en kallelse. Det kan ta tid att finna den men den finns hela tiden. Vi måste göra det Han säger åt oss att göra.

Kyrkans historiska väg är kantad av martyrskap för missionsgärningens skull men också med en slags dödlig trötthet och fruktlös inåtvändhet, acedia.  Lättjan, acedia, är en demon som lockar själen till självömkan. Alla som vigt sig åt missionsuppdraget måste bekämpa demonerna inom sig.

Mission inåt utan målsättningen utåt i den icke troende världen är inte mission i Jesu mening. Jesus stannade inte i synagogan. Han gick ut. Lärjungarna gick ut i glädje över att vara med Jesus.

Det är grundtonen i Franciskus första apostoliska uppmaning Evangeliets glädje, 2013, som markerade slutet av Trons år som var det första i Franciskus’ pontifikat. Han skrev i uppmaningen till Kyrkan:

”Gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.”

 Påven Franciskus har så många gånger upprepat att en Kyrka som bara pekar på sig själv blir sjuk, självbeskyddande och kommer att kvävas i sakristian, säger Fr Raymond de Souza (National Catholic Register, 26.5 2021, 2023 Synod on Synodality: A Process About Processes| National Catholic Register (ncregister.com)).

Han menar just därför att den planerade synoden om synodala processer är ett varnande exempel på hur energin i Kyrkan kan förbrukas utan att tjäna missionerandet. Ett ändlöst sökande efter konsensus bland världens alla lokalkyrkor riskerar att stanna på papper fulla av högtidliga åtaganden som blir till ”tomma ord”.

Vårt stift arbetar nu med biskopsuppdraget att med alla till buds stående medel fokusera på evangelisationen. Alla stiftsorgan har fått i uppdrag att ställa sina resurser till förfogande för församlingarna i stiftet och för missionerna. Utskottet för äktenskap och familj som jag arbetar för hör till stiftsorganen. De kristna familjerna är alltid missionerande.

Stiftets kommunikationsansvariga arbetar oförtröttligt med Msgr Andres Berner inför stiftsvallfärden den 4 september 2021 som kommer att hållas under annorlunda former på grund av pandemin. Stiftets hemsida informerar löpande.

Pandemin är inte ett hinder för kärlekens evangelium. I kraft av den helige Andes gåvor kan hela Kyrkan bli evangeliserande genom vittnesbördet om den Uppståndne Jesus av Nasaret, jungfru Marias son. Vi förkunnar inte ”denna världens evangelium” utan Jesu evangelium. Det kräver något av oss. Vi måste ha en grund att stå på och det är bara Kyrkan som genom sitt apostoliska ämbete förvaltar den grunden. Grunden är evangeliets andliga lagar, skapelseordningen och naturlagen.

För att kunna bära ett sant vittnesbörd måste vi, som Jesus säger, hålla buden och vara beredda att bära korset vart det än leder oss (jfr Markus 10:17-22). Vi måste genom våra olika kallelser bekämpa ”dödens kultur” som Djävulen sprider genom sitt hat och sina lögner.

Hur många själar drar han med sig i sitt högmod? Hur många miljoner människosjälar dras ner i helvetet strax efter döden därför att de anammat dödens kultur och inte livets? Hur många räddas av de troendes förböner? Guds moder Maria uppmanar i alla sina uppenbarelser, i Guadalupe, i Lourdes, i Fatima, och alla andra ställen, till bön för själarna och för omvändelse.

Vår Fru av Guadalupe
                                                               Vår Fru av Guadalupe

 

Vår Fru av Lourdes
                                                              Vår Fru av Lourdes

 

Vår Fru av Fatima
                                                                Vår Fru av Fatima

 

I varje troendes hjärta finns bilden av den barmhärtige och kärleksfulle Fadern som offrar sin enfödde älskade Son för frälsningen undan död och synd. Livets evangelium är en oöverträffad jackpot för alla som är på väg att kvävas ihjäl av jakten på makt och njutningar.

Vi kan rädda många genom att vara Ordets görare inte bara dess hörare. Det är kampen om själarna som är missionens mittpunkt. Allt är uttryck för Faderns frälsningsvilja för hela människosläktet. Därför har Fadern gett Herren Jesus ”all makt i himlen och på jorden” (Matteus 28:18).

Som Herrens lärjungar samverkar vi med den makt Fadern gett Sonen – eller går under som förrädare. Helige Ande, kom till vår hjälp!

                                                                                                        diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.