Heliga gifta – Louis och Zélie Martin. Minnesdag 12 juli 2021

Heliga gifta – Louis och Zélie Martin. Minnesdag 12 juli 2021

Under familjeåret 2021 - 2022 styrks vi och uppmuntras av de heliga i Kyrkan som levt äktenskapets sakrament och varit förenade med Kyrkans Herre i tron, hoppet och kärleken.

I familjen Martins hem var Gud alltid den första och efterlängtade gästen. Bönen och församlingen var alltid deras livsstil och deras barn lärde sig att älska Gud genom föräldrarnas tro och föredöme. Det var en huskyrka i hemmet!

Av de nio barnen överlevde 5 systrar som alla valde ordenslivet. En av dem, den yngsta, Thérèse, blev helgonförklarad 1925 och förklarad kyrkolärare 1997. Systrarna valde alla Karmel i Lisieux som ordensgemenskap utom Léonie, som efter flera misslyckade försök gick in hos visitationssystrarna i Caen i Normandie. Léonie kommer att saligförklaras. Hon avled 1941 och är redan förklarad vördnadsvärd av Kyrkan.

Kallelsen till det andliga livet fanns också hos båda föräldrarna, tydligast hos pappan Louis som önskade gå in hos kartusianerna. Zélies syster Marie Dosithée var Visitationssyster i Le Mans i Normandie och de båda hade en mycket stark vänskap som kunde ha slutat med Zélies inträde i samma kloster om inte Gud haft andra planer för henne. Hon gifte sig med den lite äldre Louis 1858 och födde nio barn av vilka fem flickor svarade på den andliga kallelsen. De andra barnen dog unga. Av dem var två pojkar.

Det är intressant att i den kyrkliga historien se att många gifta fött barn som just valt den andliga vägen och avstått från äktenskap och familj. Det visar att fruktsamheten i äktenskapets sakrament kan ge gåvor både till samhället och till Kyrkan. Båda är ju beroende av varandra.

Många gifta har precis som Louis och Zélie från början velat viga sig enbart till Gud och tjäna Kyrkan genom ett jungfruligt liv men fått ge vika för föräldrarnas vilja. Båda mödrarna manade dem till äktenskap. Andra har, som den saliga Aleth av Dijon i Frankrike, gift sig trots föräldrarnas önskan att hon skulle välja ordenslivet.

Hon levde ett mycket lyckligt äktenskap. Hon var femton år då det ingicks. Men den första kallelsen till äktenskapet bar ändå frukt för det andliga livet eftersom alla hennes barn blev präster, munkar eller nunnor. En av sönerna var den store kyrkoläraren S:t Bernard av Clairvaux.  

S:t Bernard av Clairvaux 1091-1153
                                                        S:t Bernard av Clairvaux 1091-1153

 

12 juli är optativ minnesdag för Louis och Zélie Martin som helgonförklarades i slutet av familjesynoden 2015 av påven Franciskus.

När nu den helige Fadern är konvalescent efter en stor och krävande operation kan vi naturligtvis be dessa båda heliga om förbön för hans hälsa och för hans svåra uppgift under de många kriser Kyrkan nu måste genomgå som en slags reningsprocess.

Oräkneliga gifta par har skrivit in sina erfarenheter i Kyrkans stora skattkammare och vittnat om kärleken och nåden, livet och det dagliga livets prövningar. Som helgon har de aldrig varit olydiga mot Gud eller Kyrkan utan svarat på kallelsen som man och kvinna i Guds skapelseplan.

S:ta Zélie och S:t Louis Martin
                                                      S:ta Zélie och S:t Louis Martin

 

Hela Louis’ och Zélies historia vittnar så tydligt om allt som kan möta de gifta i äktenskapet. Allt i livet blir erfarenheter de kan infoga i evangeliet och Kyrkan. Därför är de en så stor välsignelse för hela Guds folk på dess vandring till saligheten i uppståndelsens ljus.

Hur de fostrat sina barn och hur de öppnat sitt hem också för dem som saknade livets nödvändigaste är också ett verkligt vittnesbörd om familjens betydelse. Kärleken stannade aldrig inom familjen utan sökte sig ut överallt där det var möjligt att göra gott. Den kristna familjen står i första ledet i kampen mot det onda och är viktig i all evangelisation. Den är en av Kyrkans viktigaste missionärer!

                                                                                                        diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.