Enhet och splittring i Jesu undervisning

Enhet och splittring i Jesu undervisning

”En stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå”, säger Jesus, Herren. (Matteus 12: 25). Vi står inför en tid av hotelser om krig och mord på oskyldiga som ingen skulle önska ens sin värsta fiende. Vi ber till Gud varje dag om kraft att bära korset och att inte svika vår nästa som ropar till oss om hjälp. Jesu ord till sina lyssnare den här gången undervisar för alla tider om nödvändigheten av enhet för samhällenas bestående. Till detta uttalande av Jesus kan tilläggas Matteus 26:52 till S:t Petrus, ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd”. Situationen är en annan än den vi upplever i Ukraina och andra krigsdrabbade länder. Jesus söker inte försvar av sig själv av sina närmaste eftersom Hans offerdöd på korset är mittpunkten i hela mänsklighetens historia, försoningsoffret för allas begångna synder och dödssynder. För oss är det i alla fall en varning att våld skapar våld och dödande svarar med död.

Människans stora problem blir allt tydligare för de flesta och oron och osäkerheten för framtiden ökar hela tiden. Män och kvinnor har olika dagdrömmar och argumenterar olika. Hur väl kompletterar de varandra?

Jesu ord i Bibeln.

Vi som kristna måste förstå vad Jesus som vår ende sanne lärare ger oss som förklaringar och vilken vägledning Han ger oss för våra beslut. Kommer vi att handla därefter?

När vi ser Jesu ord i Bibeln eller hör dem i mässans läsningar kan vi förhålla oss till dem på flera sätt. Det första är att vi i dem ser en verklig auktoritet och en trovärdighet. Det andra är att de visar på stor förståelse av verkligheten och att de avslöjar en särskild vishet som vi kanske inte själva är mogna att ta till oss. Enhetens betydelse och splittringens faror förefaller, i alla fall mig personligen, som viktiga förklaringsgrunder för tidens konflikter.

Jesus säger att ”det hus eller det samhälle som är splittrat inte kan bestå”. Består de inte går de alltså under. Vi kan inte bara skynda förbi dessa ord utan behöver pröva deras giltighet. Går ett splittrat samhälle – eller ett splittrat hem – verkligen under? Det är just frågan.

Historiska exempel.

Berlinmurens fall – det onda imperiets fall 1989

Berlinmurens fall – det onda imperiets fall 1989 (foto CNN)

 

Kan vi historiskt konstatera att Jesu ord stämmer i grunden? Om svaret är ja, har vi möjligheter att handla rätt med rätt motiv.

Man kan med fog säga att slaveriet ledde till segregation mellan raser. Ett samhälle som inför olika lagar för raser är splittrat därför att alla människor, oavsett ras, har samma mänskliga värdighet och därför rätt till respekt och skyldighet att själva respektera.

 

Offentlig lynchning i Texas, USA, 1893. En afroafrikan avrättas utan rättegång för påstådd våldtäkt av vit kvinna

Offentlig lynchning i Texas, USA, 1893. En afroafrikan avrättas utan rättegång för påstådd våldtäkt av vit kvinna.

 

Lag måste vara rättvis och gälla alla. Det kräver ständig vaksamhet och mod att kritisera när det behövs. Ett samhälle kan bevara sin frihet genom kontroll men ett kontrollerande samhälle kan urholka friheten. Och ”Frihet är det bästa ting” skrev biskop Tomas i visan om Engelbrekt på det ännu katolska 1400-talet i Sverige! ”Att älska frihet är mer än guld, ty frihet följer ära”, ansåg han.

Samhällskontrollen är en fråga om avvägningar som inte är splittrande eftersom den bevarar enheten.

Det finns då motsättningar i samhällskroppen – eller i ett hem – som gör enheten omöjlig vilket i sin tur leder till splittring och social undergång. Nordamerikas förenade stater insåg faran i tid under 1900-talet och gjorde rassegrationen olaglig. Därför består landet.

Om i ett land – eller i flera länder tillsammans – oförenliga principer och målsättningar står emot varandra, är landet, eller länderna, splittrade. Jesu ord är både förklarande och vägledande för alla samhällen, ”Det hus eller det samhälle som är splittrat inte kan bestå” borde stå i eldskrift över portarna till alla parlament som stiftar lag.

Den uppkomna polariseringen kring aborterna betyder att landet – eller länderna tillsammans – inte kan bestå om motsättningarna inte övervinns.  

Kan de inte bestå, upplöses de eller förstörs och människorna med dem. Vi måste alltså vara medvetna om sådana faror för samhällena som kan förstöra dem inifrån. Vet vi vad som splittrar, kan vi också förhindra att själva upplösas och gå förlorade.

Problem som inte är hot mot enheten.

Gängbildning och bildandet av brottsliga syndikat uppstår inte som resultat av oförenliga samhällsprinciper utan är temporära misslyckanden som enheten i samhällskroppen kan motverka och åtgärda. Klimat och energifrågorna är inte heller områden som hotar enheten i samhällskroppen. Det kan vara svåra avvägningsproblem men de är inte ett hot mot enheten.

Vilka är tidens tecken på allvarlig splittring?  

USA kan bli ett exempel på en världsmakt på fall om polariseringen och splittringen, som nu konstateras i ifrågasättandet av abortlagen, är ofrånkomlig och bestående. Det avspeglas tydligt i den politiska problematiken med aborterna globalt. Man tolkar abortlagen på två diametralt olika sätt: Lagen skall skydda det ofödda livet eller den enskilda kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Den rättvisa lagens uppgift kan bara vara att skydda både kvinnan och det ofödda barnet. Vi får en situation av oförenliga värderingar. Samhället permanentas i motsättningen som utesluter enheten. Enligt Jesu ord kan det samhället inte bestå.

 I länder som valt fel sida i samma fråga har ondskan den praktiska makten. Fostren får dödas med lagens hjälp. Kina är förmodligen redan ett samhälle på fall eftersom familjerna inte bestämmer över antalet barn och för att tvångsaborter är lagliga. Jordens största rike kan inte bestå, säger Jesu profetiska röst som Kyrkan måste upprepa och förkunna.

Ondskan är alltid splittrad och splittrar.

Vi förstår av Jesus att ondskan i sig alltid är splittrad inom sig. Jesus förklarar ju i Matteusevangeliet: ”Om Satan driver ut Satan, splittras han. Hur ska då hans rike kunna bestå?”  Dessa ord av Jesus har högsta auktoritet eftersom Han är den utlovade Messias, Frälsaren, som är Sanningens profet i vår värld och som skall återkomma i härlighet och hålla dom över alla. Jesus säger alltså att samhällen – och familjer – kan gå under om de inte har enheten inom sig.

Motsättningar i vår tid.

Vilka oförenliga motsättningar finns i vår tids samhällen och indirekt i familjer? Kan vi säga att det finns vissa områden som utsätts för skadlig och till och med dödlig skada? Låt oss göra en hypotetisk lista av förhållanden där det inte finns enhet i dag. Listan kan göras längre.

I Könsidentiteten.

Den naturenliga skillnaden mellan mannen och kvinnan motsägs av en neutral könsrollsidentitet.

II Det mänskliga livets början. Konceptionsögonblicket står mot födelseögonblicket.

III Den mänskliga parbildningen.

Äktenskapet mellan en man och en kvinna står mot parbildning av människoskor av samma kön.

IV Äganderätten.

Ägande av mark och ting genom juridiska personer och det kollektiva förfogandet av mark och ting.

V Säkerhetspolitiken.

Självständig försvarsförmåga står mot försvarsallianser.

Dessa och många andra frågor bär inom sig roten till förstörelse och undergång för vår tids samhällen och familjer. Kommer vi att gräva vår kristna civilisations gravar? ”En stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå”, säger Jesus. Hans ord är sanning. Vår enda väg är omvändelsens och botgöringens väg ty det är vägen till bestående enhet. Låt oss be S:t Josef om hans mäktiga förbön och S:t Mikael ärkeängeln om hans beskydd.

Massgravar i Butja, Ukraina, april 2022

Massgravar i Butja, Ukraina, april 2022 (foto, Rodrigo Abd/AP)

 

”Gud har alltid sista ordet”, tröstade en katolsk biskop i Ukraina när landet överfölls 24 februari 2022. 

                               Jönköping i påskens tid 2022

                              diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.