En man för alla tider – kardinal George Pell

En man för alla tider – kardinal George Pell

george pell
Kardinal George Pell anländer till en länsrätt i Melbourne, Australien. Han har dömts skyldig den 11 december 2018 men domslutet har varit undandraget allmänhetens insyn fram till slutet av februari i år (foto Scott Barbour/Getty Images).

 

Om ett rättssystem dömer oskyldiga till fängelse, då skall med all rätt alla oskyldiga sättas i fängelse. Australienfödde Kardinal George Pell, tidigare ärkebiskop i Sidney och i Melbourne har, trots otillräckliga bevis om sexuellt utnyttjande av minderåriga i sin egen katedral i själva sakristian omedelbart efter 11-mässan en söndag hela tiden hävdat sin oskuld. Inga objektiva vittnen finns till den påstådda händelsen som, när man försöker rekonstruera den, faller på sin egen orimlighet. Trots fördomsfulla åklagare och hemlighetsmakeri om själva rättegångarna och en uppjagad antikatolsk mediastorm har kardinalen nu dömts skyldig till ett brott som kan ge långt fängelsestraff. Han har redan satts i fängelse i väntan på domstolens utdömande av straffet.

Två pojkar i ministrantåldern anses av domstolen blivit utsatta för grovt sexuellt beteende av en person vars övriga liv inte bär några tecken på oegentligheter eller psykisk obalans av något slag under sin långa tid som präst, biskop, ärkebiskop och till slut kardinal. Den ene av pojkarna har avlidit minst 20 år efter den påstådda händelsen. Han dog av en överdos av droger men har vid något tillfälle sagt till sin mor att han aldrig blivit antastad eller sexuellt utnyttjad. Den andre, överlevande, har vittnat i en första rättegång men inte ansetts rimligen trovärdig på grund av detaljerna i hans vittnesmål. I en andra rättegång har hans bandade vittnesmål spelats upp men inte i hans närvaro som talande.

Man måste försöka hitta orsakerna till detta rättshaveri i den allmänna hetsjakten i media mot allt Katolska kyrkan står för: det ofödda barnets rätt till liv, äktenskapets helighet mellan man och kvinna, prästvigning reserverad för män och om uppfattningen av homosexualitet som återfinns i Gamla och Nya testamentena i Bibeln. Kardinalen har under åren också gjort uttalanden om orsakerna till naturförstörelse och klimatförändringar som retat upp aktiva grupper inom projekt som ”rädda planeten.”

George Pell har alltid rakryggat och med sitt ämbetes auktoritet stått för den moraliska sanning Kyrkan alltid förkunnat. Inte bara kardinal Pell utan också till exempel förre premiärministern Tony Abbot har varnat för att införa samkönade äktenskap i australisk lag. Förra året genomfördes en folkomröstning om samkönade äktenskap skulle inskrivas i lagen. Den gav klart besked, ett ja till äktenskap mellan personer av samma kön. Det var en rådgivande folkomröstning som sedan togs upp i parlamentet och nu blivit lag. Som på så många olika håll i världen har man varnat för denna utveckling som undergräver samhällets fundament. Tolerans måste finnas men inte en annan grund för samhället som bara kan överleva genom troheten mellan man och kvinna enligt naturen och med livslångt ansvar för sina barn.

Kardinal Pell sätts nu i fängelse, på falska anklagelser och mot sitt nekande. Han hade kunnat undvika rättegången genom sin status som diplomat från Vatikanstaten men valde självmant att stå till förfogande i sitt hemland och låta sig ställas inför rätta. Han har inte försvarat sig mot anklagelserna utan nekat till all skuld enligt åtalet. Han är – precis som S:t Thomas More – ”en man för alla tider”. Han har inte vikt undan för den politiska makten utan hållit fast vid sanningen, rättvisan och Kyrkans rätt att göra sin röst hörd bland människor.

För alla dessa martyrer för hatet och förföljelsen finns Jesus själv som den självklare mästaren och ledaren. Oskyldig dömdes han till korsfästelse av samhällets makthavare. Han bad för sina förföljare. Han offrade sig för andras skuld och synd som en evig gottgörelse. I ett sådant offer framträder Guds barmhärtighet och kärlek. ”Bed för era fiender, gör gott mot dem som förföljer er”, är Jesu Kristi undervisning. Den kräver nåden för att heligheten ska bli en väg till det yttersta målet, uppståndelsen i Kristus på den Yttersta Dagen, domens dag.

Kardinal George Pell vandrar nu sin egen Via dolorosa. Han glömmer inte Frälsarens ord: ”Den som inte tar sitt kors och följer mig, han är mig inte värdig.” En framtida Shakespeare kan komma att skriva ett drama om denna förfärliga tid av fördömanden och våldsgärningar, ja men också om detta sanna martyrium. Kanske kommer en ny Dante att skriva en ny gudomlig komedi där Pells väg är en väg genom Purgatorium till Paradiset och det eviga Jerusalem. Sanningen är dock alltid en befriande kraft. Män och kvinnor vittnar om den med sina liv. En del måste till och med ge sina liv. Men de tvekar inte att bli blodsvittnen för Jesus Kristus.

                                                                                                                  Diakon Göran Fäldt

 

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.