Kardinal Anders Arborelius

 

Predikan Tjugonionde söndagen under året 2023, Polska katolska missionen, Johanneskyrkan, Stockholm 22 oktober 2023

Predikan Tjugonionde söndagen under året 2023, Polska katolska missionen, Johanneskyrkan, Stockholm 22 oktober 2023

Innan vi finns till, är vi älskade, planerade och kallade. ”Jag kallar dig vid namn” (Jes 45:4), säger Herren till sin profet. Det gäller oss alla. Gud har en speciell och unik relation till var och en av oss, och likaså en egen mission och kallelse, ett eget uppdrag. För honom är vi alla helt unika och oersättliga. Min relation till Gud kan aldrig upprepas eller kopieras. Min mission och mitt uppdrag i denna världen är också något unikt. Samtidigt är vi alla delaktiga av samma nåd och den frälsning som Jesus vunnit åt oss. Vi är alla kallade att delta i hans mission och uppdrag att frälsa världen. Genom att låta oss frälsas av honom blir vi också aktiva deltagare i frälsningsverket. Vi är inbjudna och kallade att leva i enlighet med Guds vilja och tjäna frälsningens mysterium. ”Hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn”, så bad vi i kollektbönen. Det är vår gemensamma mission i kyrkan. Det är alla döptas samstämmiga kallelse. Idag gläds vi över att den Polska katolska missionen i Stockholm har kunnat återvända till sitt andliga hem, S:t Johannes’ kyrka. Detta faktum kan bli till hjälp och inspiration att begrunda vilken mission och vilket uppdrag som Polska missionen har här i vårt stift. Dagens evangelium kan faktiskt ge oss en ledtråd: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Matt 22). Vi katolska kristna har alla en uppgift och kallelse för det vanliga samhället, i Sverige av idag. Som en del av vårt katolska stift i Sverige har den Polska katolska missionen en kallelse i och för Sverige. I första hand skulle vi kunna säga att det är yttersta viktigt att de som växer upp och integrerar sig i missionen ser sin uppgift att stärka kristen tro och kristna värderingar i det omgivande samhället. Tillsammans med andra kristna vill vi genomsyra livet i samhället med Kristi kärlek och barmhärtighet, med sanning och rättvisa. Kyrkan har alltid sin mission mitt i den värld där hon lever. Som katolska kristna är vi alltid trons, hoppets och kärlekens missionärer mitt i det samhälle där vi lever. Alla ni som tillhör Polska missionen är kallade att sprida tron på Jesus Kristus och hans kyrka. Ni får visa Kristi kärlek och dela med er av hans barmhärtighet. När jag för första gången som ny biskop för snart 25 år sedan besökte er mission här i denna kyrka kallade jag er för ”Den gudomliga barmhärtighetens mission” i enlighet med den heliga Faustynas budskap. Ni kan på så sätt ge människor hopp och tillit i en tid, då många frestas till uppgivenhet och tröstlöshet, eftersom våld och terror brer ut sig. Att återge människor hopp är en av vår tids viktigaste barmhärtighetsverk. Sedan måste var och en av er i Polska missionen försöka se vad han eller hon kan göra mer konkret och praktiskt, alltså se vad som är vars och ens personliga kallelse. Paulus skriver: ”Vi tänker på vad ni uträttat i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i t hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader” (1 Thess 1:3). Var och en av oss är unik. Vi kan alla hitta vår personliga kallelse och uppgift. Genom dopet har vi alla fått de tre teologala dygderna tro, hopp och kärlek. De hjälper oss att se hur vi kan förverkliga vår kallelse att efterfölja Jesus och göra hans budskap tydligt i Sverige av idag. Jag känner stor tacksamhet mot alla de polska katoliker – präster, systrar, lekfolk – som i trohet till Kristus och hans kyrka sprider evangeliet till människor omkring sig och bygger upp våra församlingar till Guds ära och för människors frälsning. Den Polska katolska missionen är en viktig och integrerad del av Stockholms katolska stift. Ni betyder mycket för att stärka människor i tron, hoppet och kärleken. Ni är alla kallade att utföra er mission i detta land, där evangeliets och kyrkans röst måste få höras tydligare. Så många ensamma. sårade och utsatta människor behöver er hjälp och insats. Vår katolska gemenskap i Sverige behöver er iver och ert engagemang för Jesus och hans evangelium. Försök i första hand att nå ut till de polsktalande som inte har någon kontakt med kyrkan här i landet. Ni är utsända till dem som missionärer och kan hjälpa dem att hitta vägen tillbaka till kyrkan. Inte nog med det. I ert vardagsliv, på jobbet, ja, överallt där ni råkar befinna er är ni också vittnen om Jesus och kan förmedla hans godhet och omsorg. Ert vittnesbörd och era ord – även om det inte är på perfekt svenska – kan bli livsavgörande för människor som inte mött Jesus. Ni är alla utsända till detta land. Och ni polacker finns överallt i Sverige, i minsta lilla by och avkrok! Ni har alla del i kyrkans mission och evangelisation. Kyrkan behöver er. Kyrkan älskar er. Ni är kyrkan här i Sverige tillsammans med människor från hela världen. Tillsammans får vi det underbara uppdraget att bygga upp den katolska kyrkan här i landet, Gud till pris och ära. Hans välsignelse får alltid vila över er. Hans nåd och kärlek får fylla era hjärtan.

källan katolskakyrkan.se

Vår biskop - kardinal Arborelius

kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Biskop Arborelius är född 1949 i Sorengo i Schweiz. Han växte upp i Lund där han efter studentexamen studerade engelska, spanska och tyska vid universitetet. Efter filosofie ämbetsexamen i moderna språk konverterade han till Katolska kyrkan och inträdde i karmelitorden i Norraby i Skåne 1971. Han avlade eviga löften 1977 i Brügge, Belgien, och prästvigdes av Biskop Hubertus Brandenburg på festen för Jungfru Marias födelse den 8 september 1979 i Vår Frälsares kyrka i Malmö.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära" som var dedikationsnamnet för den heliga Elisabeth av Treenigheten ocd.

Biskopen är väl känd också som författare till flera andliga böcker om tron och om karmelitiska helgon. Han har bland annat skrivit boken Korsvägen som är en meditation över korsvägstavlorna i sin biskopskyrka S:t Erik på Södermalm i Stockholm.